+

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru wystawy WUWA we Wrocławiu

Projekt: VIII-IX 2012

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru wystawy „Wohnung und Werkraum” we Wrocławiu

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Aleksandra Zakęś, Maciej Sokół

Jako podstawową i unikatową wartość, która powinna determinować rozwiązania architektoniczne, uznano autentyczność elementów będących składnikami założenia WUWA. Autentyzm substancji architektonicznej idzie jednak w parze z degradacją przestrzeni publicznych i wspólnych, ich chaotycznym zagospodarowaniem przypadkowymi elementami o substandardowym charakterze. To w połączeniu z poziomem utrzymania zieleni miejskiej oraz z faktem zamknięcia całych fragmentów założenia – nie tylko dla odwiedzających, ale również (a może przede wszystkim) dla mieszkańców, sprawia, że mimo wysokiej wartości historycznej, kulturowej i estetycznej – WUWA pozostaje dziś niedostępna, mało atrakcyjna wizualnie, nieciekawa przestrzennie. Suma tych obserwacji zainspirowała do spojrzenia na całe założenie jako komplet zniszczonych i nieco zmurszałych eksponatów pokrytych grubą warstwą architektonicznego kurzu i brudu zamiast atrakcyjnej patyny. Eksponaty te – kolejne obiekty WUWA – zgodnie z tą obserwacją powinny zostać poddane pieczołowitemu oczyszczeniu i konserwacji – swoistemu „wypreparowaniu” do stanu możliwie najbliższego pierwotnemu. „Wypreparowaniu” – tzn. również udostępnieniu, przystosowaniu do prezentacji zwiedzającym. Obsługa komunikacyjna (dojazdy i parkowanie) powinna zostać poddana surowej dyscyplinie i ograniczeniu do niezbędnego minimum. Elementy infrastruktury technicznej i komunalnej należy uporządkować i dopasować do estetyki obiektów założenia WUWA. Wszystkie budynki i urządzenia, które stanowią wizualną konkurencję i kontrast dla pierwotnej zabudowy, a których nie można z różnych przyczyn usunąć – powinny zostać ukryte pod zielonym dywanem przestrzeni wolnych od ruchu kołowego, o walorach rekreacyjnych i krajobrazowych. Ostatnim krokiem powinno być uzupełnienie założenia o elementy nadające nową wartość przestrzeniom publicznym WUWA (tzw. „wartości dodane”) i będące uzupełnieniem programu „ekspozycji”.

IDEA projektu zawiera się więc w trzech krokach prowadzących od stanu obecnego do NOWEJ WUWA:
1. Wyznaczenie krawędzi Preparatów określających granicę rewaloryzacji. Oczyszczenie pozostałego terenu z elementów zbędnych: małej „architektury”, płotów dzielących założenie na zamknięte i oderwane/wyizolowane fragmenty. Dotyczy to również uporządkowania obsługi komunikacyjnej (parkingi, dojazdy) i poddania jej surowej dyscyplinie.
2. Przykrycie przestrzeni publicznych Zielonym Dywanem, kryjącym obiekty nienależące do pierwotnego założenia (np. przedszkole PW) lub obiekty obsługi (parkingi).
3. Uzupełnienie zespołu o elementy podnoszące atrakcyjność, wzbogacające program i wnoszące Wartości Dodane do założenia WUWA.

Materiały graficzne, wizualizacje, schematy: JAZ+Architekci