Centrum Wołomina

Wołomin | 2021

Klient

Miasto Wołomin

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

III nagroda w konkursie

Plac 3 Maja, o powierzchni ok.1 ha, znajduje się w centrum Wołomina. Dawniej pełnił funkcję placu targowego, później parku. Obecnie, w celu adaptacji do zmian klimatu, miasto stara się przywrócić mu dawny charakter, zwiększając powierzchnię biologicznie czynną. Według raportu z konsultacji społecznych mieszkańcy oczekują, że plac zostanie dostosowany do ich zmieniających się potrzeb.

Podążając za głosem mieszkańców, proponujemy aby pójść jeszcze o krok dalej w kierunku zwiększenia powierzchni zieleni i bioróżnorodności projektowanego placu. Myśląc o poprawie środowiska przyrodniczego, uwzględniamy w projekcie nie tylko różnorodność gatunkową roślin, ale też odpowiedź na potrzeby zamieszkujących je ptaków i innych zwierząt.
Chcemy, aby Nowy Plac 3 Maja stał się atrakcyjną krajobrazowo i wartościową przyrodniczo miejską oazą. Projekt zakłada więc:

- utworzenie mikro rezerwatu ptaków, przez wydzielenie specjalnego obszaru na projektowanym placu ze specjalnie dobranymi gatunkami drzew i krzewów
- retencję wody opadowej w postaci miejscowego obniżenia placu m.in zbierającego wodę dla rosnącej w pobliżu wierzby płaczącej (gatunku istniejącego dawniej na Pl.3 Maja), połączoną z infiltracyjnymi ogrodami deszczowymi
- maksymalizację nawierzchni przepuszczalnej w postaci: nawierzchni mineralnej w alejkach “parkowych”, pasów zieleni pomiędzy nawierzchnią z kostki na głównym placu przy pawilonach, nawierzchni częściowo przepuszczalnej na terenie przeznaczonym do ruchu uspokojonego “woonerfu”.
- utworzenie w osi ulicy Kościelnej i Mickiewicza alei drzew kwitnących wiosną na biało, przyciągających ptactwo, roztaczających piękny zapach w sąsiedztwie ławek i zieleni.

Ważnym składnikiem odczytanej przez nas tożsamości miasta jest niewątpliwie żywa tradycja rzemieślnicza i wciąż duża liczba działających zakładów. Chcemy wykorzystać ten potencjał, do utworzenia nowego zespołu pawilonów z funkcją gastronomiczną, z przestrzeniami pozwalającymi na stałe lub cykliczne lokalizowanie tam rzemieślniczych stoisk handlowych lub usługowych, oraz przestrzenią do wystaw lub spotkań, warsztatów i koncertów. Pawilony te, nawiązują swoją formą, funkcją i lokalizacją do przedwojennego zagospodarowania rynku. Chcemy nadać Nowemu Placowi 3 Maja charakter w oparty o lokalną tradycję, wykorzystując naturalny potencjał do ożywienia przestrzeni miejskiej i wzrostu aktywności społecznej w centrum.

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Aleksandra Warowna
Karolina Hajkowicz
Stanisław Kilian
Zuzanna Trzcińska

Konsultacje w zakresie krajobrazu:
dr hab. Urszula Zajączkowska, prof. SGGW
Wizualizacje: Pictureworks, Marta Lewicka