Gdańsk – Nowy Port

Gdańsk | 2019

Klient

Miasto Gdańsk

Współpraca

Kształtownia Urszula Michalska

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

III miejsce w konkursie

Zespół

Andrzej Jaworski, Aleksandra Zakęś, Andrzej Gołaszewski. Patrycja Mroczek, Monika Tymińska, Cecylia Brandt-Jeżo

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu
„Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Założenia przestrzenno-funkcjonalne
- Elementem krystalizującym kompozycję przestrzenną całego obszaru jest główny trakt publiczny wzdłuż ulicy Władysława IV, przechodzący w Nadbrzeże Zbożowe.
- Zlokalizowanie pawilonu usługowego w bezpośrednim sąsiedztwie placu i nadbrzeża wzmocni potencjał funkcjonalny opracowywanego obszaru.
- Niewysoki budynek z drewnianą elewacją ma swoim charakterem przywodzić skojarzenia z dawnym zagospodarowaniem portowym.
- Podział przestrzeni na strefy funkcjonalne o zdefiniowanym charakterze.
- Różnorodność funkcjonalna w obszarze opracowania pozwala na realizację aktywności o różnym stopniu dynamiki
Aktywna rekreacja będzie możliwa na przyległych terenach zielonych oraz nad wodą. W miejscu nieczynnej przeprawy
promowej można zacumować kajaki, łódki czy rowery wodne.
- Planowane jest zachowanie i uczytelnienie pasa zieleni, okalającej właściwe miasto Nowy Port
- Istotne jest zachowanie i włączenie w kompozycję przestrzenną osi widokowych oraz kierunków widokowych wzdłuż Szańca Zachodniego i Nadbrzeża Zbożowego
- Lokalna skala i adekwatny styl małej architektury oraz pawilonu pomogą podzielić obszar opracowania na mniejsze wnętrza i miejsca urbanistyczne o kameralnym charakterze.
- Wszystkie tereny nadbrzeża i tereny publiczne będą zapewniały dostęp dla osób o ograniczonej mobilności.
- Proponowane jest zapewnienie dostępu do toalety publicznej i ujęcia wody pitnej na terenie placu nadwodnego.