Warszawa – Park w Wilanowie

Warszawa | 2021

Klient

Morelia Investments

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

II nagroda w konkursie

Dwuetapowy konkurs na Park w Wilanowie.

Krajobraz parku ukształtowany jest przez trzy komponenty najsilniej stanowiące o wyrazie estetycznym krajobrazu naturalnego, tj: rzeźbę terenu, wodę powierzchniową oraz pokrywającą i wypełniającą szatę roślinną. Płaskiemu terenowi o po rolniczym charakterze nadany jest pofalowany i pagórkowaty układ o stopniowo zwiększającym się nasyceniu przewyższeniami względnymi w kierunku południowym i wschodnim.
W ten sposób trzeci wymiar zostaje wprowadzony na całym obszarze parku zarówno w punkcie będącym przedmiotem płynnej obserwacji jak i punkcie przemieszczającego się obserwatora. Woda powierzchniowa na obszarze planowanego parku wprowadzona jest zarówno w formie płynącej jak i stojącej. Podstawowym elementem projektowanego systemu wód są połączone ze sobą podłużne kanały wodne zasilane naturalnie przez zebrane wody deszczowe.

Szczególną rolę pełnią niecki infltracyjne i stawy retencyjne zlokalizowane wzdłuż osi północ-południe, które zwiększają zdolność absorpcji wody deszczowej na terenie parku w powiązaniu z systemem ogrodów deszczowych odbierających wodę w pierwszej kolejności i oczyszczających ją przed zasileniem zbiorników otwartych. Uzupełnieniem systemu retencji, zatrzymania i utrzymania wody są rozmieszczone w obszarze parku ekstensywne ogrody deszczowe i niecki infltracyjne oraz rowy i muldy chłonne rozproszone na całym terenie zieleni oraz wzdłuż ciągów ulicznych.

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Pruszyńska
Emma Zawadzka
Małgorzata Chustecka
Maja Stanosz

Współpraca:
Kształtownia.pl Urszula Michalska, Paweł Pytlasiński
Elżbieta Urbaniak

Wizualizacje:
Wizard 3D studio

Rozmowy sąsiedzkie : Prezentacja